Kategorie Hurtownia Elektryczna ELHL.pl
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Polityka prywatności
Polityka prywatności 

Polityka prywatności sklepu internetowego www.elhl.pl

Część I Informacje ogólne

1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z dokonywaniem zakupów oferowanych produktów poprzez Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.elhl.pl.
2.    Administratorem danych osobowych zawartych w Sklepie (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochroy osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzneie o Ochronie danych osobowych RODO, obowiązującego od 25.maja 2018 roku)  jest PPHU EL-KAG Zelek i Wspólnicy Spólka Jawna ul.Ciepłownicza 82, 31-574 Kraków

3.    W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

4.    Dane Osobowe użyktowników pozyskiwane przez Administratora, a są to dane niezbędne do wykonania czynności związanych z realizacją zadań handlowych wynikających ze złożonego zamówienia (tj. Imię i Nazwisko, Nazwa Firmy, NIP, REGON, adres email, numer telefonu, adres) oraz działań marketingowych (adres email, adres strony internetowej - jeśli dotyczy, numer telefonu, adres) przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika w momencie rejestracji konta użytkownika oraz w przypadkach kontaktu Użytkownika z Administratorem drogą telefoniczną lub mailową, lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy, tj. w przypadku dokonywanych zakupów bez rejestracji, ale przy podaniu danych Miejsca Dostawy w celu realizacji złożonego w Sklepie Zamówienia.


5.Administratorem Państwa danych osobowych jest Elektro-Holding sp. z o.o., ul. Dekabrystów 35B lokal 114, 42-218 Częstochowa, mail: e-handel@elektro-holding.pl,

6.    Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
w następujący sposób:
a)    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b)    poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
Zbieranie w/w danych ma na celu prowadzenia badań prowadzących do polepszenie jakości obsługi oraz dopasowanie treści do zainteresowania Użytkownika.

7.    Serwis zbiera tylko informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

8.    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

9.    Dane osobowe pozostawione w Sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z rozporządzeniem  o ochronie danych osobowych (RODO).Ewentualne udostępnie danych osobowych może odbyć się za jednoznaczną zgodą Uzytkownika, którą będzie mógł wyrazić w odpowiednim formularzu.

10. Newsletter - O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres email będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów oferowanych w sklepie www.elhl.pl Hurtownia Elektryczna Online. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie maila o treści: "Newsletter - cofnięcie zgody na wykorzystanie maila w celach marketingowych" na adres: sklep@elhl.pl., lub odznaczenie pola "Ogólny Newsletter", w sekcji "Subskrypcja Newslettera" w Panelu Klienta - dział "Informowanie / Zapisz lub Wypisz z Newslettera".

10.    Kazdy Użytkownik może żądać: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenie przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienia danych osobowych. Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W celu wykonania powyższych czynności Użytkownik powinnien skierować do Administratora wiadomość email zawierającą stosowne informacje. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie przeniesienie danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych uśług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

11.  Państwa prawa
Przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
• zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych
osobowych;
• zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:
- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
- do wywiązania się z prawnego obowiązku;
- z uwagi na względy interesu publicznego;
- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:
- prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
- nie potrzebujemy już danych osobowych, alesą one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art.21 wobec przetwarzania;
• zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
• zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.
W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt administratorem danych: (e-handel@elektro-holding.pl).

11a Prawo do wniesienia sprzeciwu
Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w akim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.
Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.
Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

12.     Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.

13.    Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Sklepu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

14.    W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.elhl.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

15.    W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w stopce strony głównej. Jest to adres email: sklep@elhl.pl, lub telefon +48 667055770.

Cz II. Opinie Klientów

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym (Newsletter), takich jak: oferty, informacje o nowościach, wyprzedażach i akcjach specjalnych, za poczty elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub poprzez zapisanie się do Newslettera na stronie internetowej sklepu www.elhl.pl. Rezygnacja z otrzymywania informacji o charakterze reklamowym i handlowym może być dokonana w dowolnym momencie poprzez wybranie właściwego linku, znajdującego się w e-mailu lub na stronie www.elhl.pl w zakładce Newsletter.

2. W przypadku otrzymania przez Klienta informacji handlowej zawierającej prośbę o wyrażenie opinii o zakupionym Produkcie, Klient może napisać opinię i zamieścić ją na stronie www.elhl.pl. Jeśli opinia stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Klient z chwilą udostępnienia opinii Sprzedawcy, udziela nieodpłatnej nieograniczonej terytorialnie licencji wyłącznej na korzystanie z utworu przez czas nieoznaczony na następujących polach eksploatacji:
•    W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
•    W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
•    W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2., - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

3. Sprzedawca zastrzega, że nie będzie przechowywał i wyświetlał opinii, zawierającej treści niezgodne z ust. 4 poniżej.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w opinii treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, a ponadto treści z użyciem wyrazów powszechnie uznanych za obelżywe; treści mogących naruszyć dobra osobiste osób trzecich, treści zawierających odesłania do innych stron internetowych, zawierających aktywne i nieaktywne linki; tekstów mających charakter utworu, pochodzących od osób trzecich, chyba że publikacja zawiera się w ramach prawa cytatu; innych treści niezgodnych z prawem, a ponadto treści mających charakter reklamowy usług lub produktów podmiotów innych niż Sprzedawca.

5. W przypadku gdy zamieszczona opinia zawiera treści niedozwolone lub narusza wspomniane w ust. 4. prawa cytatu Sprzedawca zastrzega sobie prawo moderowania, zmiany lub usunięcia takiej opinii

6. Klient zamieszczając opinię wyraża zgodę na to do wypowiedzi dodawane były komentarze innych Użytkowników lub Sprzedawcy z poszanowaniem dóbr osobistych.Część III Pliki Cookies


1.  Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach „cookies”.

2. Pliki „cookies” są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu ELEKTRO-HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu, kod pocztowy 98-300, ul. R. Traugutta 43, KRS0000279157,NIP 9452078034, REGON 120440803 jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki „cookies” oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki „cookies” w celu:
 a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają urządzenie Użytkownika serwisu, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
c) możliwości logowania do serwisu;
d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies” - sesyjne i stałe.
a) Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).
b) Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików „cookies” lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików „cookies” w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki „cookies” z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (Pomoc)


Kontynuuj Zakupy

Producenci

Newsletter

Zapisz się, a żadna okazja Cię nie ominie!
Na podany adres email otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie. Kliknij w zawarty w niej link a regularnie będziesz otrzymywał od nas informacje o nowościach w ofercie oraz o najnowszych promocjach.

Szanujemy Twoje dane osobowe i gwarantujemy, że nie przekażemy ich innym podmiotom. Będziemy dysponować nimi tylko i wyłącznie do celów związanych z działalnością sklepu www.elhl.pl.
Kontakt z nami
Hurtownia Elektryczna ELHL.pl
MASZ PYTANIE?
+48 667 055 770
Email: sklep@elhl.pl
Copyright 2017 elektroholding.pl All rights reseves. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projektowanie sklepów internetowych iPolska.com.pl
Array
(
  [LD_PRELOAD] => /usr/local/lib/h88/av.so
  [PATH] => /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  [PWD] => /usr/local/fcgi/admin/elhl.pl
  [SHLVL] => 0
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [REDIRECT_REDIRECT_UNIQUE_ID] => YrwTrhqpjVL3IMlq7q5IEQAAAM4
  [REDIRECT_REDIRECT_MMDB_ADDR] => 44.201.94.72
  [REDIRECT_REDIRECT_HTTPS] => on
  [REDIRECT_REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => www.elhl.pl
  [REDIRECT_REDIRECT_STATUS] => 200
  [REDIRECT_UNIQUE_ID] => YrwTrhqpjVL3IMlq7q5IEQAAAM4
  [REDIRECT_MMDB_ADDR] => 44.201.94.72
  [REDIRECT_HTTPS] => on
  [REDIRECT_SSL_TLS_SNI] => www.elhl.pl
  [REDIRECT_HANDLER] => php-fastcgi
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [UNIQUE_ID] => YrwTrhqpjVL3IMlq7q5IEQAAAM4
  [MMDB_ADDR] => 44.201.94.72
  [HTTPS] => on
  [SSL_TLS_SNI] => www.elhl.pl
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_IF_MODIFIED_SINCE] => Thu, 27 Jan 2022 07:43:36 GMT
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_HOST] => www.elhl.pl
  [HTTP_CONNECTION] => close
  [SERVER_SIGNATURE] => 
  [SERVER_SOFTWARE] => Apache
  [SERVER_NAME] => www.elhl.pl
  [SERVER_ADDR] => 185.204.216.39
  [SERVER_PORT] => 443
  [REMOTE_ADDR] => 44.201.94.72
  [DOCUMENT_ROOT] => /home/admin/domains/elhl.pl/private_html
  [REQUEST_SCHEME] => https
  [CONTEXT_PREFIX] => /fcgi/php-fcgi
  [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /usr/local/fcgi/admin/elhl.pl/php-fcgi
  [SERVER_ADMIN] => webmaster@elhl.pl
  [SCRIPT_FILENAME] => /home/admin/domains/elhl.pl/private_html/information.php
  [REMOTE_PORT] => 53078
  [REDIRECT_URL] => /information.php
  [REDIRECT_QUERY_STRING] => info_id=2
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => info_id=2
  [REQUEST_URI] => /polityka-prywatnosci-i-2.html
  [SCRIPT_NAME] => /information.php
  [ORIG_SCRIPT_FILENAME] => /usr/local/fcgi/admin/elhl.pl/php-fcgi
  [ORIG_PATH_INFO] => /information.php
  [ORIG_PATH_TRANSLATED] => /home/admin/domains/elhl.pl/private_html/information.php
  [ORIG_SCRIPT_NAME] => /fcgi/php-fcgi
  [PHP_SELF] => /information.php
  [REQUEST_TIME] => 1656492974
  [argv] => Array
    (
      [0] => info_id=2
    )

  [argc] => 1
)